Επίδραση της μείωσης της συστολικής αρτηριακής πίεσης στην επέκταση, το οίδημα και την πρόγνωση της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. PDF Εκτύπωση E-mail

Επανεκτίμηση των δεδομένων παραδοσιακής πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης φάσης ένα όπου εκτιμήθηκαν 60 ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία που αντιμετωπίστηκαν με περισσότερο ή λιγότερο επιθετική αντιυπερτασική αγωγή. Από τη μελέτη δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην επιθετική ή όχι αντιμετώπιση όσον αφορά την επέκταση, το οίδημα και την πρόγνωση της αιμορραγίας. Παρ’ όλα αυτά καθώς η μελέτη δεν είχε εξαρχής σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό νέες μελέτες είναι αναγκαίες γύρω από την αντιμετώπιση της υπέρτασης στην οξεία φάση της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας.

Διαβάστε Περισσότερα