Μελέτη CREST: Η επιρροή του φύλου στην έκβαση επεμβάσεων stenting και ενδαρτηρεκτομής PDF Εκτύπωση E-mail


Στη μελέτη CREST, o πρωταρχικός στόχος έδειξε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του stenting και της ενδαρτηρεκτομής σε ασθενείς με συμπτωματική ή ασυμπτωματική στένωση καρωτίδας. Ένας δευτερεύων προκαθορισμένος στόχος ήταν να εξεταστούν οι διαφορές ανάλογα με το φύλο.

Ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν ο συνδυασμός ισχαιμικών εγκεφαλικών, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή θανάτου κατά την περιεγχειρητική περίοδο.

Από τους 2502 ασθενείς που έλαβαν μέρος οι 872 ήταν γυναίκες. Περιεγχειρητικές επιπλοκές σημειώθηκαν σε 35 (4,3%) από τους 807 άντρες που υπεβλήθησαν σε stenting, σε σύγκριση με τους  40 (4,9%) από τους 823 που υπεβλήθησαν σε ενδαρτηρεκτομή.

Αντιστοίχως στις γυναίκες είχαμε περιεγχειρητικές επιπλοκές σε 31 (6,8%) από τις 455 που υπεβλήθησαν σε stenting εν συγκρίσει με τις 16 (3,8%) από τις 417 που υπεβλήθησαν σε ενδαρτηρεκτομή.

Το ρίσκο περιεγχειρητικών επιπλοκών φαίνεται μεγαλύτερο στις γυναίκες που υπεβλήθησαν σε stenting σε σχέση με αυτές που υπεβλήθησαν σε ενδαρτηρεκτομή, ενώ μικρότερη ήταν η εν λόγω διαφορά στα αντίστοιχα αντρικά δείγματα.

Διαβάστε το άρθρο.