Το Vorapaxar (ανταγωνιστής υποδοχέα θρομβίνης) σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο αυξάνει την πιθανότητα ενδοκράνιας αιμορραγίας. PDF Εκτύπωση E-mail

Στη συγκεκριμένη πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη έγινε σύγκριση Vorapaxar και placebo σε 12944 ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Πρωταρχικός σκοπός της μελέτης ήταν : 1. θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια, 2. έμφραγμα του μυοκαρδίου, 3. ισχαιμικό εγκεφαλικό, 4. αιμορραγικά επεισόδια.
Τα 3 πρώτα συνέβησαν σε 822 ασθενείς στην ομάδα του Vorapaxar σε σχέση με τους  910 της ομάδας του placebo (14.7% και 16.4%, αντίστοιχα ; hr, 0.89; 95% CI, 0.81 to 0.98; P=0.02).
Όσον αφορά στη μέτρια ή σοβαρή αιμορραγία τα ποσοστά κυμανθήκαν στο 7.2% για το Vorapaxar και 5.2% για το placebo (hr, 1.35; 95% CI, 1.16 to 1.58; P<0.001). Τέλος για την ενδοκράνια αιμορραγία τα ποσοστά κυμάνθηκαν σε 1.1% και 0.2% (hr, 3.39; 95% CI, 1.78 to 6.45; P<0.001) αντίστοιχα.
Συμπερασματικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Vorapaxar δεν φάνηκε να δρα αποτελεσματικά ως προς τον πρωταρχικό σκοπό αλλά αύξησε σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής και ενδοκράνιας αιμορραγίας.

Διαβάστε το άρθρο.