Τελευταία μετανάλυση ασθενών που ελάμβαναν γουαρφαρίνη και συμπεριλήφθηκαν σε τυχαιοποιημένες μελέτες, έδειξε χαμηλή συχνότητα εγκεφαλικών και συστημικών εμβολών. PDF Εκτύπωση E-mail

Στη μετανάλυση αυτή συμπεριλήφθηκαν 8  μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες (55 789 patient-years σε θεραπεία γουαρφαρίνης). Επιθυμητό χρονικό θεραπευτικό επίπεδο επιτεύχθηκε μεταξύ 55% και 68% (TTR).
Η ετήσια επίπτωση εγκεφαλικών και συστημικών εμβολών ήταν 1.66% (95% CI, 1.41%-1.91%). Οι μείζονες αιμορραγίες ήσαν μεταξύ του 1.40% και 3..40% ανά έτος.

Διαβάστε το άρθρο.