Η προσθήκη της μέτρησης του carotid intima-media thickness (CIMT) βελτιώνει ελάχιστα την προγνωστική αξία του Framingham Risk Score σε σχέση με το έμφραγμα μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού, με αποτέλεσμα μικρή κλινική αξία. PDF Εκτύπωση E-mail

Η μετανάλυση αυτή περιλάμβανε 14 πληθυσμιακές μελέτες με 45 828 άτομα. Η επανεκτίμηση του 10-ετούς κινδύνου μετά την προσθήκη του CIMT στο Framingham Risk Score απέφερε πολύ μικρό όφελος (0.8%; 95% CI, 0.1%-1.6%).
Σε άτομα με ενδιάμεσο κίνδυνο η επανακατάταξη απέφερε ένα επιπλέον όφελος 3.6% χωρίς διαφορές μεταξύ ανδρών γυναικών (95% CI, 2.7%-4.6%).

Διαβάστε το άρθρο.