Ημικρανιεκτομή για την αντιμετώπιση του «κακοήθους» εμφράκτου της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας PDF Εκτύπωση E-mail
Ημικρανιεκτομή για την αντιμετώπιση του «κακοήθους» εμφράκτου της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας

Τυχαιοποιημένη μελέτη που έγινε στην Ολλανδία δε διαπίστωσε βελτίωση του κλινικού υπολείμματος / αναπηρίας, παρά μόνο σημαντική ελάττωση
της θνητότητας των ασθενών με κακόηθες έμφρακτο της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας που  υποβλήθηκαν σε ημικρανιεκτομή εντός 96 ωρών  από
την εγκατάσταση του επεισοδίου σε σύγκριση με αντίστοιχους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά σε μονάδα εντατικής νοσηλείας.
 
http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70047-X

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X3F-4VS8D1G-1&_user=10&_coverDate=04%2F30%2F2009&_alid=1062757962&_rdoc=4&_fmt=high&_orig=search&_cdi=7297&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=6978&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4dbdf6cc06d6e2f734775befd3900213