Αποτυχία της αγγειοπλαστικής και τοποθέτησης stent σε ασθενείς με ενδοκρανιακή αρτηριακή στένωση και πρόσφατο παροδικό ή μόνιμο εγκεφαλικό επεισόδιο. PDF Εκτύπωση E-mail


Σε τυχαιοποιημένη μελέτη συγκρίθηκε η αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent έναντι της καλύτερης δυνατής συντηρητικής αγωγής (αντιαιμοπεταλιακά, στατίνες, ανθυπερτασικά, κλπ) μετά από πρόσφατο παροδικό ή μόνιμο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ενδοκρανιακή αρτηριακή στένωση 70-90%. Μετά από τυχαιοποίηση 451 ασθενών η μελέτη διακόπηκε λόγω περισσότερων συμβάντων στην ομάδα της αγγειοπλαστικής. Η ομάδα της αγγειοπλαστικής μετά από 30 ημέρες είχε 14.7% συμβάντα (εγκεφαλικά και θάνατοι) έναντι 5.8% της ομάδας της συντηρητικής αγωγής (P=0.002). Η πιθανότητα θανάτου ή εγκεφαλικού 1 έτος μετά ήταν 20.0% στην ομάδα της αγγειοπλαστικής έναντι 12.2 της ομάδας που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά (P=0.009).

Διαβάστε το άρθρο.