Μεσογειακή διατροφή, απεικονιστικά έμφρακτα και καρδιαγγειακά συμβάντα. PDF Print E-mail

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 707 συμμετέχοντες, ηλικίας 65 ετών που ακολούθησαν τη μεσογειακή διατροφή για περίπου 6 χρόνια πριν υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία.
 
Με βάση το βαθμό υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες (χαμηλή, μέση, υψηλή). Στη συνέχεια έγινε συσχέτιση των 3 ομάδων διατροφής με απεικονιστικά έμφρακτα στη μαγνητική τομογραφία.
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι συμμετέχοντες που υιοθέτησαν σε υψηλό βαθμό τη μεσογειακή διατροφή είχαν μειωμένο ρίσκο καρδιαγγειακών συμβάντων.

Διαβάστε το άρθρο.