Επιπολασμός επιμένουσας υπέρτασης και κλινικά χαρακτηριστικά 8295 υπερτασικών ασθενών. PDF Print E-mail


Συγκριτική μελέτη δυο μεγάλων πανεπιστημιακών κέντρων της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, αξιολόγησε τον επιπολασμό της επιμένουσας υπέρτασης 8295 ασθενών, όπως και συνέκρινε τα κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών με αληθινή υπέρταση και εκείνων με σύνδρομο της λευκής μπλούζας.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 24ωρη καταγραφή της πίεσης και τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 12,2% από τους 8295 είχαν επιμένουσα υπέρταση (>140-90mm Hg, παρά τη θεραπεία με >3 ανθυπερτασικά φάρμακα). Από τους ασθενείς το 62,5% είχαν πραγματική υπέρταση, ενώ το 37,5% είχαν σύνδρομο της λευκής μπλούζας. Η πρώτη εκ των 2 ομάδων περιλάμβανε νεότερους ασθενείς, άνδρες κατά κύριο λόγο, με μεγαλύτερη διάρκεια υπέρτασης και χειρότερο καρδιαγγειακό προφίλ κινδύνου.

Διαβάστε το άρθρο.