Ο γονότυπος CYP2C19 δεν επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κλοπιδογρέλης. PDF Print E-mail

Στη μελέτη αυτή αξιολογηθήκαν δεδομένα που αφορούσαν τη συσχέτιση του γονοτύπου CYP2C19 και την αποτελεσματικότητα της κλοπιδογρέλης.
Άτομα με ένα ή περισσότερα αλληλόμορφα γονίδια CYP2C19 συσχετίσθηκαν με χαμηλότερη ενζυμική δράση, χαμηλότερα επίπεδα μεταβολιτών της κλοπιδογρέλης, μικρότερη αιμοπεταλιακή αναστολή και πιθανότητα αιμορραγίας αλλά και υψηλότερο ρίσκο καρδιαγγειακών συμβάντων.
Τα αποτελέσματα ήταν λιγότερο σαφή όταν αυξήθηκε ο αριθμός των μελετών εκτίμησης.
Επομένως παρ’ όλο που υπήρξε συσχέτιση μεταξύ του γονοτύπου CYP2C19 και αποτελεσματικότητας της κλοπιδογρέλης, συνολικά δεν υπήρξε και συσχέτιση αυτού με καρδιαγγειακά συμβάντα.

Διαβάστε το άρθρο.