Η αναζήτηση ενός ακτινολογικού σημείου (spot-sign) σε ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία με χρήση της Αξονικής Τομογραφικής Αγγειογραφίας βοηθά σημαντικά στην πρόβλεψη επέκτασης του αιματώματος. PDF Print E-mail

Με χρήση Αξονικής Τομογραφικής Αγγειογραφίας (CTA) εκτιμήθηκε σε ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία η δυνατότητα πρόβλεψης επέκτασης του αιματώματος κατά τις πρώτες ώρες μετά την είσοδο στο νοσοκομείο.
Η μέθοδος στηρίζεται στην ανεύρεση ενός σημείου ( σχήματος οφιοειδούς ή ευθείας γραμμής) στην παρυφή του αιματώματος και μεγαλύτερης έντασης από το αιμάτωμα κατά την έγχυση του σκιαγραφικού (spot-sign). Η μελέτη έδειξε ότι ασθενείς που είχαν στη CTA spot-sign παρουσίασαν επέκταση του αιματώματος κατά 8.6 ml έναντι 0.4 ml αυτών που δεν είχαν το σημείο (p<0.001).
Η ευαισθησία της μεθόδου ήταν 63% και η ειδικότητα 90%. Η μέθοδος θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση ασθενών με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία που θα μπορούσαν να λάβουν αιμοστατική αγωγή.

Διαβάστε το άρθρο.