Υψηλός επιπολασμός ασβεστοποίησης του ενδοκρανιακού τμήματος της έσω καρωτίδας στο γενικό πληθυσμό (>80%). PDF Print E-mail
Στην πληθυσμιακή μελέτη του Rotterdam (λευκή φυλή, μέση ηλικία 69.6 έτη) πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό των ενδοκρανιακών έσω καρωτίδων με στόχο την ανεύρεση ασβεστοποίησης (intracranial internal carotid calcification, ICAC) σε 2495 άτομα. Ο μέσος όγκος των ICAC βρέθηκε 44mm3 και ήταν μεγαλύτερος στους άνδρες. Στο 82.2% των ατόμων βρέθηκε κάποιου βαθμού ασβεστοποίηση των καρωτίδων, ισχυρός προγνωστικός δείκτης για ενδοκρανιακή αθηροσκληρωτική νόσο.
Η ηλικία ήταν ο ισχυρότερος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγων για την παρουσία της ICAC. Επί πλέον προγνωστικοί παράγοντες της ICAC στους άνδρες ήταν κατάχρηση αλκοόλ (OR, 1.74 [95% CI, 1.28–2.37]) και το κάπνισμα (OR 1.72 [95% CI, 1.10–2.70]) ενώ στις γυναίκες ο διαβήτης (OR, 2.02 [95% CI, 1.29–3.17]) και ή υπέρταση ( OR, 1.79 [95% CI, 1.20–2.68]). Ας σημειωθεί ότι LDL ή HDL δεν συσχετίστηκαν με την ενδοκρανιακή ασβεστοποίηση των αρτηριών.


Διαβάστε το άρθρο.