Παρακεταμόλη και Εγκεφαλικό Επεισόδιο PDF Print E-mail
Παρακεταμόλη και Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη σε 1.400 ασθενείς με ισχαιμικό ή αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και θερμοκρασία μεταξύ 36 και 39°C απέτυχε να αναδείξει κάποιο όφελος από τη χορήγηση Παρακεταμόλης κατά την οξεία φάση σε ό,τι αφορά το βαθμό αναπηρίας μετά την πάροδο τριμήνου.  Όπως ήταν αναμενόμενο η επιμέρους ανάλυση ανέδειξε οφέλη μόνο για όσους ασθενείς παρουσίασαν πυρετό νωρίς μετά την εγκατάσταση του επεισοδίου.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X3F-4VVM5JS-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a21cea399d1754774801d04f4fcaa91a

http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70051-1