Ταχεία διερεύνηση και έναρξη θεραπείας δευτερογενούς πρόληψης σε ασθενείς με παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο PDF Print E-mail
Ταχεία διερεύνηση και έναρξη θεραπείας δευτερογενούς πρόληψης σε ασθενείς με παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.

Η ταχεία διερεύνηση και έναρξη θεραπείας δευτερογενούς πρόληψης σε ασθενείς με παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο μειώνει τον κίνδυνο
εγκατάστασης ισχαιμικού εμφράκτου, περιορίζει την υπολειμματική αναπηρία και ελαττώνει το αντίστοιχο οικονομικό κόστος για το σύστημα υγείας.
 
http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70019-5

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X3F-4VJ3DHX-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=981816e27803b92fb9e50e3c1fd4605c