Μαιάνδρου 23
11528, ΑθήναΑξιοσημείωτα αποτελέσματα σημαντικών κλινικών μελετών που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 3ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εγκεφαλικών (ESO)

  • Η  μηχανική θρομβεκτομή σε επιλεγμένους ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό μεταξύ των 6 και 24 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, μείωσε σημαντικά την αναπηρία, σύμφωνα με αποτελέσματα της κλινικής μελέτης  DAWN.
  • Η σύγκλειση του ανοικτού ωοειδούς τρήματος σε νέους ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό αγνώστου αιτιολογίας, μείωσε σημαντικά την υποτροπή των εγκεφαλικών επεισοδίων με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών CLOSE και Gore-REDUCE.
  • Η κλινική μελέτη TEPSI ανέδειξε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη χρήση ενδοφλέβιας θρομβόλυσης και σε ασθενείς άνω των 80 ετών.
  • Η μελέτη PRASTRO-1, συγκρίνοντας την πρασουγρέλη με την κλοπιδογρέλη στη δευτερογενή πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, δεν κατάφερε να επιτύχει το στόχο της μη-κατωτερότητας της πρασουγρέλης, αν και τα δύο φάρμακα δεν εμφάνιζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλα τα αποτελέσματα.
  • Η μελέτη NOR-TEST δεν ανέδειξε διαφορά μεταξύ της αλτεπλάσης (μοναδικός εγκεκριμένος θρομβολυτικός παράγων) και της τενεκτεπλάσης, όσον αφορά την αναπηρία μετά το εγκεφαλικό.
  • Η μελέτη ASTER δεν έδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ της μηχανικής αναρρόφησης και της χρήσης του stent-retriever για την θρομβεκτομή στην οξεία φάση του αγγειακού εγκεφαλικού.