Μελη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

  • Έκπτωση εγγραφής στον ESO
  • Δωρεάν εγγραφή σε συνέδρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, επίτιμα, χορηγά, πάρεδρα  (συνεργαζόμενα) και ιδρυτικά μέλη.

  1. Τακτικό μέλος της Εταιρείας μπορεί να είναι κάθε πολίτης, κάτοχος τίτλου σπουδών Ιατρικής, με ενδιαφέρον για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και τους αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου που ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ατιμωτική πράξη. Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας εφόσον διαμένουν ή εργάζονται στην Ελλάδα καθώς και  Έλληνες γιατροί του εξωτερικού.
  2. Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται, σε ένδειξη τιμής, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας ο οποίος έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη και στην Εταιρεία. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  3. Χορηγά μέλη είναι Ινστιτούτα, Εταιρείες, Οργανισμοί, Ομάδες, Ερευνητικά Κέντρα, ή Εργαστήρια και άτομα τα οποία υποστηρίζουν ή συνδέονται με την αποστολή και τους σκοπούς της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά πληρώνουν δικαιώματα εγγραφής και ετήσια συνδρομή και εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το ΔΣ της Εταιρείας. Αναγράφονται στον κατάλογο χορηγών μελών της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις συναντήσεις της Εταιρείας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  4. Πάρεδρο (συνεργαζόμενο) μέλος μπορεί να είναι: α) πρώην τακτικό μέλος της Εταιρείας, β) το τακτικό μέλος που έπαυσε να ασχολείται με το αντικείμενο της ιατρικής των εγκεφαλικών και γ) κάθε νέος επιστήμονας που δεν είναι γιατρός αλλά επιθυμεί και μπορεί να προσφέρει στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Τα πάρεδρα ή συνεργαζόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις συναντήσεις της Εταιρείας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και την υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα παρακάτω: