Διοικητικo Συμβουλιο

Πρόεδρος

Ntaios

Γεώργιος Ντάιος
Λάρισα

gntaios@med.uth.gr

Βιογραφικό | CV

Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Μηλιώνης

Χαράλαμπος Μηλιώνης
Ιωάννινα

hmilioni@uoi.gr

Βιογραφικό | CV

Γενική Γραμματέας

Ελένη Κορομπόκη

Ελένη Κορομπόκη
Αθήνα

e.korompoki@imperial.ac.uk  

Βιογραφικό

Ταμίας

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου

Ανδρονίκη Πλωμαρίτογλου
Αθήνα

aplomari@otenet.gr

Μέλη
Αθανάσιος Πρωτογέρου

Αθανάσιος Πρωτογέρου

aprotog@med.uoa.gr

Βιογραφικό

Δημήτριος Νίκας

Δημήτριος Νίκας

dimitrios.nikas@gmail.com

CV

Ανδρέας Κωστής

Ανδρέας Κωστής

akostis@hotmail.com


Επίτιμος Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βέμμος

Κωνσταντίνος Βέμμος

Αθήνα

vemmosk@gmail.com

Βιογραφικό | CV